k.maciejewska

Wyższe progi zobowiązujące do badania sprawozdań finansowych

W kwietniu 2024 r. do uzgodnień zewnętrznych ma trafić projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości. Projekt ma wprowadzić podniesienie o 25% progów określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego jednostek.  Proponowane po zmianie progi do badania przestawiają się następująco: MF zapowiedziało wejście w życie zmienianych przepisów już w 2024 r., co oznacza, że podwyższone progi do badania będą miały zastosowanie już do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2024 r.

Wyższe progi zobowiązujące do badania sprawozdań finansowych Read More »

Zwolnienia z obowiązku kas fiskalnych w 2024 r.

MF wydał rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania przyjęte w zakresie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Nie zmienia się również katalog czynności objętych obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej sprzedaży. WAŻNE Z końcem 2023 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie określające zasady korzystania ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązywało ono w latach 2022–2023. MF wydał kolejne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku

Zwolnienia z obowiązku kas fiskalnych w 2024 r. Read More »

11 Listopada 2023-święto przypadające w sobotę a odbiór dnia wolnego

W listopadzie 2023 Narodowe Święto Niepodległości (11 Listopada) przypada w sobotę, co obniża wymiar czasu pracy – należy udzielić pracownikom innego dnia wolnego w obowiązującym okresie rozliczeniowym.Dzień wolny można zaplanować z góry dla całego zakładu lub po indywidualnym uzgodnieniu z pracownikami na dzień przez nich wskazany.Do przepracowania w listopadzie dla pełnego etatu: 160 godzin (nie więcej niż 20 dni). W przypadku zatrudnionych w niepełnym wymiarze należy zaplanować nie wiecej, niż:

11 Listopada 2023-święto przypadające w sobotę a odbiór dnia wolnego Read More »

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2024 r.

Limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r. wynosi 9 218 200 zł. Jest on niższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 436 tys. zł. Z ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 uor) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f) wynika, że: są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2024 r. Read More »

Walka ze stresem bez oszczędności podatkowych – interpretacja indywidualna dyrektora KIS

Zakup fotela masującego nie jest kosztem uzyskania przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytał o to przedsiębiorca zajmujący się doradztwem w zakresie informatyki. Nadzoruje on m.in. projekty IT związane z wdrożeniem systemu zarządzania ruchem torowym w kilku krajach Europy. W tym celu odbywa spotkania z kontrahentami zarówno w biurze, jak i w formie zdalnej. Przedsiębiorca kupił do swojego biura fotel masujący, by – jak twierdził – zachęcić kontrahentów do spotkań

Walka ze stresem bez oszczędności podatkowych – interpretacja indywidualna dyrektora KIS Read More »

Zmiany w Kodeksie Pracy od 26.04.2023 r.

Zwolnienie od pracy z nagłych powodów Kolejnym, nowym uprawnieniem wprowadzanym ustawą nowelizującą jest prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Wniosek o udzielenie zwolnienia będzie wiążący dla pracodawcy, przy czym

Zmiany w Kodeksie Pracy od 26.04.2023 r. Read More »

Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r.

Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej. Będzie ona polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (na pisemny/elektroniczny wniosek pracownika lub na polecenie pracodawcy), w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Obowiązywać będą 4 formy pracy zdalnej: wyłącznie praca zdalna (na stałe; dawniej telepraca),praca zdalna na wniosek jednej ze stron (okresowo),praca zdalna w związku z pandemią i stanem zagrożenia epidemicznego,okazjonalna

Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r. Read More »

Termin rozliczenia rocznego CIT będzie przełożony

MF planuje wydanie rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca br. zarówno terminu składania CIT-8, jak i terminu zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Przedstawiamy komunikat MF wydany w tej sprawie. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na: Źródło: komunikat MF z 7 lutego 2023 r. “MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r.” opubl.

Termin rozliczenia rocznego CIT będzie przełożony Read More »

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów

Od 17 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać wyższe stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych. Stawka dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 wyniesie 0,89 zł, a dla samochodu o pojemności powyżej 900 cm3 – 1,15 zł. 17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów

Wyższe stawki za 1 km przebiegu pojazdów Read More »

Stawki VAT w 2023 r.

Stawki VAT w 2023 r. – rozporządzenie 2 grudnia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Wynika z niego, że w 2023 r. zostanie m.in. utrzymana stawka 0% na żywność oraz darowizny na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. Z końcem 2022 r. zakończy się okres stosowania obniżonych stawek VAT: Na podstawie rozporządzenia o stawkach

Stawki VAT w 2023 r. Read More »