Oferta

Przeprowadzanie procesów przekształceniowych i likwidacyjnych

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie procesów przekształceniowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych stanowi istotny warunek przetrwania i kształtowania pozycji konkurencyjnej.

Oferujemy:

Postępowania likwidacyjne – czynności zmierzające do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, rozdysponowania składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz zakończenia bieżących spraw spółki, prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.

Postępowania upadłościowe – naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. W postępowaniu upadłościowym interes grupowy wierzycieli dominuje nad ich interesami indywidualnymi, co przejawia się m.in. w zakazie wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych z masy upadłości, a także w systemie kolektywnego podejmowania decyzji przez wierzycieli.