Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
oraz nadzór nad ich prowadzeniem

1.

Pełna księgowość – jest to rozbudowany, precyzyjny i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni pewnego okresu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych służy nie tylko obliczeniu podatku, ale również stworzeniu pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. W pełnej księgowości ewidencjonuje się, poza kosztami i przychodami firmy, także każdy przepływ finansowy – gotówkowy i bezgotówkowy. Daje to pełen obraz działania firmy. Umożliwia obliczenie wyniku firmy, stanu majątku na dany dzień, a także zestawiania z przepływów pieniężnych.

W ramach usługi oferujemy:

2.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jest to forma prowadzenia księgowości dla podmiotów, które nie przekroczyły w roku poprzedzającym obrotu w wysokości 2.000.000 euro. Celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest rozliczenie podatku od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach usługi oferujemy:

3.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest nadaną przez prawo, uproszczoną formą rozliczenia przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prowadzona jest wówczas ewidencja przychodów.  Formy zryczałtowane nie są przeznaczone dla każdego. Aby móc rozliczać się na tych zasadach należy spełnić określone warunki.

4.

Karta podatkowa – ta forma przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej, wyłącznie na terytorium kraju. W ten sposób działalność rozliczają m.in. zegarmistrz, krawiec, fryzjer czy taksówkarz. W przypadku karty podatkowej nie ma z góry ustalonych stawek podatku (jak w ryczałcie ewidencjonowanym) przyporządkowanych do określonych czynności. Decyzję o wysokości podatku wydaje Naczelnik urzędu skarbowego.

5.

Ewidencja VAT zakupu i sprzedaży – obowiązek prowadzenia ewidencji VAT zakupu i sprzedaży mają czynni podatnicy podatku od towarów i usług.