Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 01.01.2024 r.

Limit przychodów za 2023 r. decydujący o powstaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r. wynosi 9 218 200 zł. Jest on niższy niż ten obowiązujący poprzednio o ponad 436 tys. zł.

Z ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 1 uor) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f) wynika, że:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie oraz
  • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz.U. z 2021 r. poz. 170)

są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro przeliczone na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

WAŻNE

Wymienione podmioty mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2024 r., jeżeli ich przychody za 2023 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 9 218 200 zł. Podmioty, które przekroczą wskazany limit, powinny zaprowadzić księgi rachunkowe od 1 stycznia 2024 r. Zmiana powinna zostać uwzględniona w umowie z biurem rachunkowym obsługującym firmę. Wspomniany limit jest również istotny dla tych podatników, którzy nie spełniają warunku przychodowego. Mogą oni podjąć decyzję o dalszym prowadzeniu ksiąg rachunkowych – na zasadzie dobrowolności – albo przejściu na prowadzenie ewidencji w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

PODSTAWA PRAWNA

art. 2 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1598

art. 24a ust. 4, 4b, 4c, 4e, 4f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1843