Zmiany w Kodeksie Pracy od 26.04.2023 r.

Zwolnienie od pracy z nagłych powodów

Kolejnym, nowym uprawnieniem wprowadzanym ustawą nowelizującą jest prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia za pracę. Wniosek o udzielenie zwolnienia będzie wiążący dla pracodawcy, przy czym powinien on być złożony najpóźniej w dniu wykorzystania zwolnienia.

Urlop opiekuńczy

Ustawa nowelizująca wprowadza nowe uprawnienie dla pracowników, tj. urlop opiekuńczy. Będzie on przysługiwał w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym – która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Do członków rodziny będzie zaliczany syn, córka, matka, ojciec lub małżonek. Urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Za czas urlopu pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.