Praca zdalna od 07.kwietnia 2023 r.

Od 7 kwietnia 2023 r. wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej. Będzie ona polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (na pisemny/elektroniczny wniosek pracownika lub na polecenie pracodawcy), w tym pod adresem zamieszkania pracownika.

Obowiązywać będą 4 formy pracy zdalnej:

wyłącznie praca zdalna (na stałe; dawniej telepraca),
praca zdalna na wniosek jednej ze stron (okresowo),
praca zdalna w związku z pandemią i stanem zagrożenia epidemicznego,
okazjonalna praca zdalna na wniosek i potrzebę zatrudnionego, do 24 dni w roku.

Rekompensata kosztów pracownika (w postaci ekwiwalentu lub ryczałtu), w związku z wykonywaniem pracy zdalnie, obowiązuje w przypadku pracy „tylko” zdalnej oraz pracy zdalnej okresowo (pkt 1-2). W pozostałych przypadkach nie jest obowiązkowa.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną:
-pracownika-rodzica: dziecka niepełnosprawnego lub dziecka ciężko/nieuleczalnie chorego/upośledzonego,
-pracownicy w ciąży,
– pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,

-pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.Zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy zasady wykonywania pracy zdalnej będą określane w:
1) porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi),
2) regulaminie – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi) oraz w przypadku gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (wówczas – po konsultacji z przedstawicielami pracowników).
Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne także wtedy, gdy nie zostanie zawarte ww. porozumienie albo nie zostanie wydany ww. regulamin. Wówczas zasady wykonywania pracy zdalnej będzie określało polecenie pracodawcy lub porozumienie zawarte z pracownikiem.

Pracodawca obowiązkowo ocenia ryzyko zawodowe związane z pracą zdalną, a pracownik zapoznaje się z nim, co potwierdza pisemnie, przed rozpoczęciem wykonywania pracy w takim charakterze.