Kancelaria Rachunkowa - badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych polega na sprawdzeniu, czy informacje zawarte w sprawozdaniach wypływające na rynek od jednostek są prawdziwe. Mogą ją wykonywać tylko osoby do tego uprawnione, to jest biegli rewidenci.

Głównym celem badania sprawozdań finansowych jest uzyskanie pisemnej opinii biegłego rewidenta. Biegły rewident wyraża opinię o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Raport z badania sprawozdania finansowego jest dokumentem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego.

Za fałszowanie sprawozdania grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku nieumyślnego działania - kara grzywny.

Badanie sprawozdań finansowych jest więc czynnością mającą na celu uwiarygodnienie informacji finansowych, co służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

Kancelaria Rachunkowa „Partner” Sp. z o.o. zgodnie z decyzją Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 472/8/37/2002/ z dnia 23.04.2002 roku jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i uzyskała numer 2669.

Kancelaria Rachunkowa „Partner” Sp. z o.o. Sp. k. zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2774/51a/2015 a dnia 09.02.2015 roku jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i uzyskała numer 3993.

Kancelaria Rachunkowa - prowadzenie ksiąg rachunkowych o podatkowych oraz nadzór nad ich prowadzeniem

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
oraz nadzór nad ich prowadzeniem

Kancelaria Rachunkowa "Partner" świadczy usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz nadzoru nad ich prowadzeniem

1. Pełna księgowość – jest to rozbudowany, precyzyjny i dokładnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych służący do kontroli, analizy i generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni pewnego okresu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych służy nie tylko obliczeniu podatku, ale również stworzeniu pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. W pełnej księgowości ewidencjonuje się, poza kosztami i przychodami firmy, także każdy przepływ finansowy – gotówkowy i bezgotówkowy. Daje to pełen obraz działania firmy. Umożliwia obliczenie wyniku firmy, stanu majątku na dany dzień, a także zestawiania z przepływów pieniężnych.

W ramach usługi oferujemy:

 • tworzenie Planu kont oraz Polityki rachunkowości indywidualnie pod potrzeby firmy
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
 • zestawienie obrotów i sald
 • prowadzenie rejestrów vat zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • przygotowanie deklaracji CIT, VAT, PIT
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzenie comiesięcznych raportów finansowych dla Zarządu i/lub Właścicieli
 • udzielanie bieżących konsultacji księgowych
 • na bieżąco dostęp do danych finansowych firmy

2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – jest to forma prowadzenia księgowości dla podmiotów, które nie przekroczyły w roku poprzedzającym obrotu w wysokości 1.200.000 euro. Celem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest rozliczenie podatku od dochodu uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach usługi oferujemy:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestru vat zakupu i sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • przygotowywanie bilansów z księgi podatkowej
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jest nadaną przez prawo, uproszczoną formą rozliczenia przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Prowadzona jest wówczas ewidencja przychodów. Formy zryczałtowane nie są przeznaczone dla każdego. Aby móc rozliczać się na tych zasadach należy spełnić określone warunki.

4. Karta podatkowa - ta forma przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej: usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej, wyłącznie na terytorium kraju. W ten sposób działalność rozliczają m.in. zegarmistrz, krawiec, fryzjer czy taksówkarz. W przypadku karty podatkowej nie ma z góry ustalonych stawek podatku (jak w ryczałcie ewidencjonowanym) przyporządkowanych do określonych czynności. Decyzję o wysokości podatku wydaje Naczelnik urzędu skarbowego.

5. Ewidencja VAT zakupu i sprzedaży - obowiązek prowadzenia ewidencji VAT zakupu i sprzedaży mają czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

Kancelaria Rachunkowa - Wykonywanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych

Wykonywanie ekspertyz ekonomiczno - finansowych

Usługi w tym zakresie obejmują zlecenia kompleksowe. Różnorodność potrzeb naszych klientów stwarza konieczność indywidualnego podejścia do każdego problemu. Posiadając wykwalifikowanych pracowników o wieloletnim doświadczeniu możemy opracować optymalne rozwiązania.

Oferujemy m.in.:

 • opinie dotyczące systemów ekonomiczno-finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów finansowych przedsiębiorstwa
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z przekształceniem, fuzją lub likwidacją przedsiębiorstw
 • ocenę realizowanych inwestycji przez podmioty gospodarcze
 • opracowanie wycen, biznesplanów, ocen prawidłowości organizacji rachunkowości i przeprowadzanych rozliczeń oraz innych zagadnień
 • przygotowanie ekspertyz ułatwiających pozyskiwanie środków finansowych
Kancelaria Rachunkowa - Doradztwo podatkowe i finansowe

Doradztwo podatkowe i finansowe

Doradztwo finansowe polega na planowaniu finansów osobistych. Kontakt z klientem zaczynamy od wywiadu określającego potrzeby i oczekiwania klienta odnośnie inwestowania zgromadzonego kapitału, potrzeb w zakresie ubezpieczeń, nabywania dóbr itp. Na podstawie wywiadu określamy cele finansowe klienta. Następnie sporządzamy plan finansowy, w którym proponujemy klientowi, jakimi narzędziami i w jaki sposób pożądany efekt można osiągnąć.

W zakres doradztwa podatkowego wchodzi:

 • udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
 • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych – rozliczanie PIT oraz rozliczanie VAT - lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

Zapewniamy naszym Klientom pomoc i porady w następujących dziedzinach: podatek dochodowy od osób prawnych oraz od osób fizycznych (PIT, CIT); podatek od towarów i usług (VAT); podatek akcyzowy; należności celne oraz tryb postępowania i opłaty w handlu międzynarodowym; ceny transferowe; postępowanie i spory w sprawach podatkowych; ubezpieczenia społeczne; formalności i doradztwo związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kancelaria Rachunkowa - Przeprowadzanie procesów przekształceniowych i likwidacyjnych

Przeprowadzanie procesów przekształceniowych
i likwidacyjnych

Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie procesów przekształceniowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzenie procesów restrukturyzacyjnych stanowi istotny warunek przetrwania i kształtowania pozycji konkurencyjnej.

Oferujemy:

 • przekształcenia własnościowe
 • przekształcenia formalno-prawne
 • analizę i optymalizacje funkcjonujących procesów
 • ocenę lub przygotowanie planów inwestycyjnych
 • określenie i pozyskanie źródeł finansowania
 • analizę kosztów
 • przekształcenia formalno-prawne
 • negocjacje w imieniu dłużników
 • wprowadzanie nowych strategii

Postępowania likwidacyjne - czynności zmierzające do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, rozdysponowania składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz zakończenia bieżących spraw spółki, prowadzone w spółkach osobowych i kapitałowych.

Postępowania upadłościowe - naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest prowadzenie go w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą - dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. W postępowaniu upadłościowym interes grupowy wierzycieli dominuje nad ich interesami indywidualnymi, co przejawia się m.in. w zakazie wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych z masy upadłości, a także w systemie kolektywnego podejmowania decyzji przez wierzycieli.

Kancelaria Rachunkowa - Przeprowadzanie procesów przekształceniowych i likwidacyjnych

Kadry i płace

Oferujemy prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa pracy oraz stałe doradztwo kadrowe. Nasza oferta obejmuje przekazywanie do ZUS pełnej dokumentacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie listy płac, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Nasza oferta:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • rejestrację urlopów, monitorowanie urlopów zaległych
 • rejestrację zwolnień lekarskich
 • rejestrację i monitorowanie okresowych badań lekarskich
 • rejestrację i monitorowanie badań BHP
 • sporządzanie list płac
 • przygotowanie dekretów księgowych dotyczących kosztów płac na miejsca powstawania kosztów
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wynagrodzeniu dla pracowników
 • przesyłanie deklaracji do ZUS w systemie Płatnik
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS w systemie Płatnik
 • sporządzenie dokumentów dotyczących ubezpieczeń dla pracowników

Przy współpracy stosujemy obowiązujące standardy rachunkowości oraz wypracowane techniki i metody wynikające z posiadanego doświadczenia. Informacje traktujemy jako w pełni poufne. W naszej pracy posługujemy się najnowszymi rozwiązaniami informatycznym wspomagający proces obsługi Klienta. Naszym dążeniem jest to, aby nasza wiedza i doświadczenie mogły w pełni służyć naszym Klientom.

Pobierz zapytanie ofertowe
dotyczące usługi
badania sprawozdania
finansowego.